News/ዜና

በሶስት ዙር በተሰጠው
ስልጠና ላይ የቴአትር ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ማንያዘዋል እንደሻው የመክፈቻ
ንግግርና የማነቃቂያ መልዕክት ያስተላለፉ ሲሆን አቶ ደስታ አስረስ
የቴአትር ቤቱ ም/ዋና ዳይሬክተር ለስልጠናው የማጠናቀቂያ መልዕክት
አስተላልፈዋል፡፡በለውጥ፣ በመልካም አስተዳደር፣ በህዝብ ግንኙነት
እንዲሁም በሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ርዕሰ-ጉዳይ ላይ ያተኮሩ የግንዛቤ
ማስጨበጫ ርዕሶች በቴአትር ቤቱ አሰልጣኞች ቀርበው ሰፊ ውይይት
ከተደረገባቸው በኋላ የጋራ መግባባት ላይ የተደረሰ ሲሆን ስልጠናው
ቀጣይነት እንደሚኖረው አቶ ውበቱ ወርቄ የሰው ኃብትና ልማትና
አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ጠቁመዋል፡፡